LễramắtGiảiNgoạihạngCúpSaigonSpecialS4:Chuyênnghiệphóabóngđáphongtrào

Sáng ngày 6/9/2016, tại khách sạn Hà Nội Daewoo đã diễn ra buổi lễ ra mắt Giải Ngoại hạng Cúp Saigon Special S4.